Teknologi

SCADA

Tekniska installationer i fastigheter blir fler och mer komplicerade och successivt en förutsättning för en bra boendemiljö och nya tjänster till de boende.

Sonority levererar kompletta IT tjänster för att koppla upp och driva fastigheters tekniska anläggningar på ett rationellt sätt.

Sonority Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) är en molntjänst för rationalisering av övervakning, kontroll och optimering av fastighetssystem.

Tjänsten består av tre huvuddelar:

 • Portaltjänst / HMI för kommunikation med användare och administration av den tekniska funktionaliteten
 • Fastighetsnätverk för säker kommunikation mellan fastighetens tekniska system och molntjänsten
 • Integration till den lokala tekniska installationen i fastigheten

Sonority gör förstudier, införandeprojekt samt datadrift av kompletta lösningar för fastighetsägare av SCADA system.

Geoenergi

Geoenergi bygger på termodynamik där stora mängder energi med låg temperatur omvandlas till mindre mängd energi med högre temperatur, med hjälp av värmepumpar.

Energin med låg temperatur hämtas från borrhål i marken. En mindre andel av den i marken lagrade värmeenergin kommer från energin i jordens inre, men det är solen som står för den stora energipåfyllningen genom att på sommarhalvåret värma marken, berget och borrhålen.

Uppvärmning av borrhålen kan även göras sommartid i EBox-anläggningar som under sommaren producerar kyla.

Du kan likna energibrunnarna med ett stort termiskt batteri.

Värmeenergin blir sedan varmvatten till element för uppvärmning i fastigheten och till varmvatten i kranarna.

EU-kommissionen förklarade geoenergi som en förnybar energikälla för mindre än 10 år sedan. Det är förklaringen till att de ”äldre” hållbara energikällorna vind och solkraft, får mer uppmärksamhet än den i stort sett CO2-fria geoenergin. Trots att geoenergi har en mängd fördelar som energikälla:

1.Geoenergi finns dygnet runt året om och är inte beroende av att det blåser eller att solen är uppe.

2.Geoenergi är självfinansierad utan subventioner från myndigheter. En investering i geoenergi ger bra avkastning, normalt > 10 % per år, jämfört med andra alternativ.

3.Installationer av geoenergi är osynliga – till skillnad från vindkraftverk och solpaneler.

4.Geoenergi fungerar utmärkt som en hubb för energiförsörjning i kombination med solpaneler och CO2-fri vindkraft och även andra energislag.

5.Geoenergi är en verkligt hållbar lösning. Delar av installationen har en livslängd på mer än 50 år. Endast de elektromekaniska delarna behöver servas eller bytas de första 20 åren.

Värmepumpstekniken som behövs för geoenergi förbättras ständigt, både med tanke på prestanda och ekonomisk avkastning för ägaren.

Sonority har utvecklat industriella tjänster och produkter för att göra GeoEnergi tillgängligt som energikälla i stor skala för större fastigheter utan krävande och omfattande byggnationer och långa installationstider.

EBox teknik

Efter genomförd förstudie där energibehov beräknas, konfigureras EBox energianläggning utifrån standardiserade funktionsmoduler från produktsortimentet för värme, varmvatten och kyla.

EBox produktsortiment levereras färdiga i standardiserade 20-fots containrar och täcker de energibehov som majoriteten stora fastigheter behöver.

Anslutningar sker till internet, el, vatten och kulvertar för värme och kyla.

200- 300 meter djupa borrhål anläggs innan installation av EBox som innehåller allt som behövs i en komplett värmecentral – värmepumpar, kompressorer, värmeväxlare, cirkulationspumpar, rör, ventiler samt datorer för styrning och övervakning.

EBoxen drivs av el och generar 3-5 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Enkelt, snabbt och praktiskt.

I en konventionell hantverksmässig installation av värmepumpslösningar i en större fastighet monteras och svetsas värmepumpar och 100-tals andra komponenter ihop under flera månader i kundens lokaler. En EBox-installation med prefabricerad värmecentral tar veckor att installera och uppvisar följande fördelar:

 • Industriellt utvecklad med 3D CAD
 • Industriellt tillverkad i fabrik med fullskaletest med hjälp av Sonority testutrustning
 • Industriellt optimerad med LEAN, MTTR och MTBF filosofi (Mission Critical)
 • Datoriserad med mer ån 250 mät / styr / regler punkter och molnbaserade SCADA tjänster
 • Framtidssäkrad värmepumpsteknologi med köldmedel som inte omfattas av fgas förordningen
 • Lägre kostnad och högre kvalité genom serieproduktion i fabrik
 • ”Plugg-and-Play” ger kort installationstid
 • Standardiserat utförande ger lägre underhållskostnader (Life Cycle Cost)
 • Maximal driftsäkerhet med många värmepumpar och smart övervakning
 • Kräver lite tid av personer med specialistkompetens
 • Kan dimensioneras med 100 % effekttäckning, dvs. inget behov av ytterligare energitillskott
 • Kräver inget golvutrymme i befintliga byggnader som kan nyttjas för uthyrning
 • Störande ljud minimeras tack vare separat byggnad för värmecentralen
 • Optimerad livslängd och prestanda tack vare kvalitetskomponenter, smart styrning och online övervakning
 • EBox kan även kombineras med solenergi, fjärrvärme och CO2-fri el
 • EBox inbyggnad är arkitektoniskt utformad att smälta in i den omgivande byggnationen samt har egenskaperna att vara servicevänlig, ljuddämpande och bygglovsvänlig

Energi brunnar produceras med egen utrustning som integrerad del av energisystemet